News

Vacancies

INTERLINK JOB VACANCY: Wellbeing Coordinator (X2 Posts)

SCROLL DOWN FOR WELSH


 

Job title: Wellbeing Coordinator

Two vacancies:

  • Temporary Full time Maternity Cover – Fixed Term until End of December 2023
  • Full time – Permanent subject to funding

Salary: £28,900 rising to £29,439 after successful probationary period.

Pension: 8% employer contribution

Hours: 37 hours

Location: Outreach throughout RCT

 

Want to truly make a difference to people’s lives? Interlink RCT would love to hear from you!

We have two fulltime vacancies available to join our existing, dynamic team of Wellbeing Coordinators across Rhondda Cynon Taff  (1 of which is a temporary maternity leave cover).

Wellbeing coordinators work with individuals to enable them take greater control of their own health & wellbeing and address their needs through identifying their interests and connecting them to activities, groups and services in the community.

Interlink is committed to creating a diverse environment and is proud to be an equal opportunities and disability confident employer. All applicants will receive careful consideration for interview.

 

If you are passionate about making a difference, have the skills & experience and would like to apply, please click on the following links for the job description/person specification and application form.

 

If you need any information in an alternative format or require any further information or assistance, please contact: recruitment@interlinkrct.org.uk

 

Application closing date: NOON Friday 19th May 2023

Interview date: Monday 5th June 2023

 


 

Teitl y Swydd: Cydlynydd Llesiant

2 Swydd Wag:

  • Swydd Cyfnod Mamolaeth Dros Dro Llawn amser – Tymor Penodedig tan ddiwedd Rhagfyr 2023
  • Llawn amser – Parhaol yn ddibynnol ar gyllid

Cyflog: £28,900 yn codi i £29,439 ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus.

Pensiwn: 8% o gyfraniad gan y cyflogwr

Oriau: 37 awr

Lleoliad: Allgyrraedd ledled RCT

 

Eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Hoffai Interlink RCT glywed oddi wrthych!

Mae gennym ddwy swydd lawn amser wag ar gael yn ein tîm deinamig presennol o Gydlynwyr Llesiant ledled Rhondda Cynon Taf. (Mae un o’r swyddi’n safle dros dro dros gyfnod mamolaeth).

Rydyn ni’n chwilio am rywun i gyflenwi swydd dros dro dros gyfnod mamolaeth yn ein tîm deinamig presennol o Gydlynwyr Llesiant ledled Rhondda Cynon Taf.

Bydd cydlynwyr llesiant yn gweithio gydag unigolion i’w galluogi i gymryd mwy o reolaeth dros eu hiechyd a’u llesiant eu hun, a mynd i’r afael â’u hanghenion drwy amlygu’u diddordebau a’u cysylltu â gweithgareddau, grwpiau a gwasanaethau yn y gymuned.

Mae Interlink wedi ymrwymo i greu amgylchedd amrywiol ac mae’n falch o fod yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal a hyderus gydag anabledd. Bydd pob ymgeisydd yn derbyn ystyriaeth ofalus i dderbyn cyfweliad.

 

Os ydych chi’n angerddol dros wneud gwahaniaeth, ac mae gennych y sgiliau a’r profiad, ac yr hoffech wneud cais, cliciwch ar y ddolen hon i gael y disgrifiad swydd / manyleb y person, a’r ffurflen gais:

 

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch mewn fformat amgen, neu os hoffech fwy o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â: recruitment@interlinkrct.org.uk

 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: HANNER DYDD Gwener 19 Mai 2023

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Llun 5 Mehefin 2023

 

 

Go back to news