Beth rydyn ni’n ei wneud

Mae Interlink RCT yn elusen a arweinir gan ei haelodau, gyda thros 550 sefydliad cymunedol a gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf. Mae ein prif weithgareddau’n ymwneud â:  

 • Cyngor cymunedol – cefnogi grwpiau â gwybodaeth, rhwydweithio, cefnogaeth cyfoedion, hyfforddi, digwyddiadau a chyllid.
 • Gwirfoddoli – cefnogi gwirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddol.
 • Llesiant – cefnogi pobl i wella’u hiechyd a’u llesiant drwy weithgareddau cymunedol a gwasanaethau lleol.
 • Gweithio Ar Y Cyd – cefnogi cysylltiadau â phartneriaid sector cyhoeddus i werthfawrogi, datblygu a buddsoddi mewn gweithgareddau a gwasanaethau cymunedolataliol.

Interlink RCT yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) ar gyfer Rhondda Cynon Taf. Mae ein haelodau’n amrywio o grwpiau cymunedol bach i elusennau mawr, ac rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gyda phob un ohonynt.

Agwedd at waith

Byddwn ni’n gweithio ochr yn ochr â grwpiau a sefydliadau lleol, er mwyn iddyn nhw allu arwain, cysylltu dylanwadu ar a chryfhau’u cymunedau’n well. Er mwyn gweithredu’n gymdeithasol mewn dull cadarnhaol o ran beth sy’n cyfri, byddwn ni’n eu cefnogi i adeiladu ar eu hasedau – pobl, adeiladau a thir. Byddwn ni’n gweithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i gynyddu effaith a thyfu adnoddau.

Mae gwella sut mae pobl yn teimlo amdanyn nhw’u hunain a’u cymuned yn golygu pawb yn gweithio gyda’i gilydd i adeiladu ymddiriedaeth, parch a dealltwriaeth. 

Mae gwirfoddoli, cynnwys y gymuned a gweithredu’n arwain at gymunedau cysylltiedig a gwydn, ble bydd pobl yn cael eu trin yn deg, yn mwynhau iechyd da ac yn meddu ar yr adnoddau sydd eu hangen arnynt.

 • Cefnogi a gwrando ar ddatblygiad cymunedau i fod yn fwy cysylltiedig a gwydn;
 • Adeiladu ar gryfderau unigolion a chymunedau drwy gyfrwng gwirfoddoli, ymwneud cymunedol, a gweithredu;
 • Gweithio gydag eraill i wella llesiant, taclo tlodi a lleihau anghydraddoldeb.
 • Gweithio’n gynaliadwy, gan ystyried anghenion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol pobl leol a chymunedau.
 • Cefnogi pob aelod gan roi ystyriaeth arbennig i anghenion grwpiau llai.
 • Hybu cyfleoedd cyfartal a chyfiawnder cymdeithasol, gan anelu at gyrraedd yr unigolion a’r grwpiau hynny sydd fwyaf anghenus.
 • Cefnogi gweithredu gwirfoddol, gan anelu at hybu a hwyluso ymwneud defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a dinasyddion.
 • Bod yn hyblyg ac ymatebol i anghenion cyfnewidiol aelodau.
 • Cefnogi a datblygu gweithio mewn partneriaeth ar bob lefel i adnabod, mynd i’r afael â, a darparu gweithredoedd sy’n cwrdd ag anghenion cymunedau lleol.
 • Gweithio gydag eraill gan ddefnyddio dulliau sy’n seiliedig ar asedau, datblygu cymunedol a chydgynhyrchiant.
 • Gwella, nid cystadlu yn erbyn, gwaith sefydliadau sy’n aelodau.

Fel CVC, mae Interlink RCT yn aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Maen nhw’n darparu gwasanaeth cyffredinol ar draws Cymru’n seiliedig ar gefnogi’r pedwar piler canlynol:  

 • gwirfoddoli
 • llywodraethiant da
 • trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy
 • dylanwadu ac ymgysylltu strategol

Staff

Simon James

Prif Swyddog Gweithredol

Cyslltwch â fi am: gweithio mewn partneriaeth.

sjames@interlinkrct.org.uk

07772 464110

Anne Morris

Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

Cyslltwch â fi am: gweithio mewn partneriaeth ynghylch llesiant.

amorris@interlinkrct.org.uk

07736 587912

Alisa Davies

Rheolwr Cyllid a Busnes

Cyslltwch â fi am: ymholiadau cyllid a gweinyddu.

adavies@interlinkrct.org.uk

07598 018598

Julie Edwards

Rheolwr Cyngor Cymunedol

Cyslltwch â fi am: cefnogaeth i grpwiau cymunedol a gwirfoddol a gwaith gyda pobl ifanc.

jedwards@interlinkrct.org.uk

07598 009035

Karen Powell

Rheolwr Llesiant

Cyslltwch â fi am: cefnogaeth llesiant.

kpowell@interlinkrct.org.uk

07580 869970

Sian Thomas

Rheolwr Cyllid a Datblygu

Iechyd Meddwl a Llesiant

sthomas@interlinkrct.org.uk

07704320053

Claire Blackmore

Swyddog Cyllid a Gwasanaethau Cefnogi

Cyslltwch â fi am: ymholiadau cyllid a gweinyddol.

cblackmore@interlinkrct.org.uk

01443 846200

Melanie Millar

Cydlynydd Cefnogaeth gan Gyfoedion

Cyslltwch â fi am: cefnogaeth i grwpiau cymunedol a gwirfoddol gan gynnwys mentora rhwng cyfoedion.

MMillar@interlinkrct.org.uk

07704 322965

Deanne Rebane

Cydlynydd Lles, De Cynon

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

drebane@interlinkrct.org.uk

07580 869983

Katy Williams

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

kwilliams@interlinkrct.org.uk

07515 166024

Lisa Lewis

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

llewis@interlinkrct.org.uk

07340 708385

Melanie Holly

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

mholly@interlinkrct.org.uk

07515 166036

Samantha Williams

Cydlynydd Llesiant, Cynon

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

swilliams@interlinkrct.org.uk

07515 166017

Robyn Hambrook

Cydlynydd Llesiant, Taf Elai

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

rhambrook@interlinkrct.org.uk

07730 431859

Imogen Hopkins

Cydlynydd Llesiant, Taf Elai

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

ihopkins@interlinkrct.org.uk

07515166035

Hannah Furnish

Cydlynydd Llesiant, Taf Elai

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

hfurnish@interlinkrct.org.uk

07526 520967

Sharron Davies

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

sdavies@interlinkrct.org.uk

07561 011916

Shaun Parfitt

Swyddog Cynnwys Defnyddwyr y Gwasanaeth Iechyd Meddwl

Cysylltwch â fi ynghylch: cynnwys defnyddwyr mewn grwpiau ymgysylltiad, fforymau, a byrddau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl.

sparfitt@interlinkrct.org.uk

07511829985

Lauren McCubbin

Cydlynydd Gwirfoddol a Chefnogaeth Ar-lein

Cyslltwch â fi am: cefnogaeth i grwpiau cymunedol a gwirfoddol, neu ymholiadau am wirfoddoli.

lmccubbin@interlinkrct.org.uk

07510568708

Emily Whiteman-Cranston

Cydlynydd Cyfranogiad SEE Pobl Ifanc

Cysylltwch â fi ynghylch: prosiectau ar gyfer pobl ifanc a'r rhaglen SEE.

EWhiteman-Cranston@interlinkrct.org.uk

07522 376967

Jess Jones

Cydlynydd Llesiant, Cynon

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

jjones@interlinkrct.org,uk

07522 310823

Pwyllgor Gweithredol

Pauline Richards

Valleys Kids (Cadeirydd)

Janet Whiteman

New Horizons (Dirprwy Gadeirydd)

Richard Flowerdew

Cyngor Sgowtiaid Ardal RCT (Trysorydd)

Louisa Addiscott

Adfywio Cymuned Glyncoch

Steve Davis

Spectacle Theatre

Lisa Wills

Arts Factory

Richard Walters

Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

Alison Theaker

Eye 2 Eye

Sharon Phillips

Dolenni cysylltiedig

 

Aelodaeth

Cysylltu

Mewn mannau eraill ar y we

 

Cefnogi Trydydd Sector Cymru