Gwybod y diweddaraf

Newyddion, hyfforddiant a digwyddiadau

SWYDD WAG: Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth A Chynhwysiant (Diwrnod yr wythnos)

Teitl y swydd: Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Cyflog: £6,967 (£34,834 pro-rata) Oriau: 7.4 awr Lleoliad: Rhondda Cynon Taf (RCT)   Mae Interlink RCT yn gyflogwr eithriadol, gydag amgylchedd gweithio cadarnhaol, ble rhoddir gwerth ar lesiant pawb yn ein Tîm. […]

Cynllun Grant y Trydydd Sector (Gofal Dementia)

Grantiau Bach: Mae grantiau o hyd at £150,000 y flwyddyn am gyfnod dosbarthu o 2 flynedd ar gael ar gyfer prosiectau dan arweiniad grwpiau/sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio ym, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu […]

SWYDD WAG: Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl

Teitl swydd: Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl Cyflog: SCP 21, £28,900 (£29,439 ar ôl cwblhau cyfnod prawf) Oriau: 37 awr Cytundeb: Parhaol (yn ddibynnol ar gyllido) Lleoliad: RCT   Mae Interlink RCT yn gyflogwr rhagorol ac rydym ni’n gwerthfawrogi pawb yn […]

SWYDD WAG: Cydlynydd Llesiant (X2)

Teitl swydd: Cydlynydd Llesiant X2 Cyflog: SCP 21, £28,900 (£29,439 ar ôl cwblhau cyfnod prawf) Oriau: 37 awr Lleoliad: RCT   Mae Interlink RCT yn gyflogwr rhagorol ac rydym ni’n gwerthfawrogi pawb yn ein tîm, a’u llesiant. Rydyn ni’n darparu […]

Gweminar: Mesur eich Effaith

Dyddiad: 1.30pm i 4.30pm 5/10/22. Nodau Cewch eich galluogi i fonitro a gwerthuso prosiectau a rhaglenni, a mesur effaith. Cynnwys Dysgwch sut i weithredu proses sydd cynnwys cynllunio, asesu, ac adolygu, ac esboniwch y gwahaniaeth rhwng canlyniadau ac effaith. Bydd […]

Cyfle swydd: Cydlynydd Llesiant

Teitl y swydd: Cydlynydd Llesiant. Cyflog: £26 975 yn codi i £27 514 ar ôl cwblhau cyfnod prawf llwyddiannus. Oriau: 37 awr. Lleoliad: Allgyrraedd ledled RCT. Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Hoffai Interlink RCT glywed […]

Cewch grantiau a chyngor ynghylch effeithiolrwydd ynni

Gweminar: ‘Cyngor ynghylch Effeithiolrwydd Ynni’. Dyddiad: 9.30 i 11.30am Dydd Iau 1/09/22. Ymunwch ag ein trafodaeth ynghylch sut gall grwpiau lleol a sefydliadau cynghori paratoi ar gyfer biliau ynni mwy yn ystod y gaeaf hwn. Oherwydd biliau ynni sydd codi, […]

Gwirfoddoli i Weithredu ar Newid Hinsawdd, Digwyddiad Theori Newid

Dyddiad: 9.30am tan 1pm 20/07/22. Lleoliad: Canolfan Gynadledda, Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, Pontypridd. CF37 1DL. Yn y digwyddiad hwn, gallwch wella cynlluniau ar gyfer swyddi i wirfoddolwyr sy’n taclo newid hinsawdd yn lleol. Byddwch chi’n rhoi ffurf ar sut […]

Gwnewch ddod o hyd a recriwtio gwirfoddolwyr yn hawdd

Gweminar: Recriwtio gwirfoddolwyr a’u hymgysylltu Dyddiad: 10 i 11:30am 28/07/22. Mae’r gweithdy hwn yn cefnogi eich cynllun recriwtio ar gyfer gwirfoddolwyr. Byddwch chi’n dysgu: sut i ysgrifennu hysbyseb effeithiol sydd atynnu gwirfoddolwyr ble i ddod o hyd gwirfoddolwyr sut i […]

Cyfle swydd: Cydlynydd Cyngor Cyllido

Gwnewch wahaniaeth i gymunedau lleol yn RCT drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am gyllido i sefydliadau cymunedol a gwirfoddol. Cyflog: SCP 20, 26,446 (£26,975 o fis Hydref 2022). Oriau: 37 awr, ystyrir rhannu swydd neu ran amser. Cytundeb: Parhaol […]

Cyfle swydd: Swyddog Marchnata a Hyrwyddo

Helpwch hybu gwaith Interlink RCT a’n haelodau. Hoffem i chi ymgeisio os ydych chi ar dân dros weithio law yn llaw â chymunedau, yn greadigol, ac yn meddu ar brofiad marchnata a hyrwyddo sylweddol. Cyflog: SCP 20, 26,446 (£26,975 o […]

Argyfwng ynni mewn cyfleusterau cymunedol

Oes angen help arnoch chi i leihau eich biliau ynni? Rydyn ni yma i’ch helpu gyda chostau ynni mewn adeiladau cymunedol. Mae prisiau a’r defnydd o ynni wedi codi’n enfawr, ac maen nhw ar fin mynd drwy’r to dros y […]

Dysgwch ynghylch ein gwaith yn ein cylchlythyr diweddaraf

Mae’r Cylchlythyr Gwanwyn 2022 yn gynnwys: astudiaethau achos ynghylch ein cydweithwyr lles astudiaethau achos ynghylch ein gwaith cefnogol ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol newyddion ynghylch digwyddiadau o gwmpas RhCT ffilmiau a ffeithluniau Llwytho’r Cylchlythyr Gwanwyn 2022 i lawr.

Rhwydweithiwch yn Niwrnod Agored Cymunedol St Dyfrig

Dyddiad: 10am i 4pm 9/07/22. Lleoliad: Nueadd Cymunedol St Dyfrig, Broadway, Trefforest Trafodwch eich prosiectau yn y digwyddiad hwn, os rydych chi’n rheoli grŵp cymunedol neu wirfoddol. Hefyd, byddwch chi’n gallu trafod cynlluniau ar gyfer datblygu Eglwys St Dyfrig. Bydd […]

Gwnaethpwyd gwahaniaeth mawr i grwpiau bychan gan y Grant Bwysau’r Gaeaf

Yn gynharach eleni, gwnaethpwyd y Grant Pwysau’r Gaea far gael i sawl grŵp bach yn RhCT. Galluogodd ef i ddarparu cefnogaeth ychwanegol er mwyn cefnogi pobl trwy’r gaeaf yn iach.  

Cyfle Swydd: Cydlynydd Lles Clwstwr

Cyflog: pwynt graddfa 20 (£26,446) Oriau: 37 awr Lleoliad: RhCT. Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda meddygon teulu a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ledled Rhondda Cynon Taf i helpu unigolion sydd wedi’u hatgyfeirio i fynd i’r afael […]

Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored ar gyfer RhCT

Dyddiad: 11am hyd at 12:30pm 25/05/22. Mae’r digwyddiad hwn am ail-sefydlu’r Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored. Gallai’r rhwydwaith: codi’r nifer o gyfleoedd ar gyfer presgripsiynu gwyrdd yn yr awyr agored codi iechyd a lles yn lleol cydweithio […]

Cyfle Swydd: Cydlynydd Cyngor Cymunedol, Ariannu

Cyfle unigryw am rôl barhaol o fewn Tîm Cyngor Cymunedol Interlink RhCT. Bydd y rol hyn yn canolbwyntio ar gyfranogiad, cyngor a chefnogaeth; gweithio gyda chydweithwyr, aelodau a phartneriaid i drawsnewid y gefnogaeth wyneb yn wyneb a llinell ddigidol i […]

Pleidleisio’n dechrau ar gyfer Gwobrau ‘Yr Ail Filltir’

Mae’r bleidlais i ddod o hyd i grwpiau neu sefydliadau cymunedol a aeth ‘yr Ail Filltir’ yn ystod y pandemig wedi agor. os ydych chi’n aelod o Cysylltu RCT, gallwch bleidleisio yn y pôl hwn a fydd yn anrhydeddu’r grwpiau […]

Cwpan Cymunedol

Dyddiad: 10am hyd at 12pm 3/05/22. Lleoliad: Amgueddfa Pontypridd. Dyma gyfle ar gyfer clonc dros goffi rhad ac am ddim, a byrbryd. Bydd ymddangosiad crochenwaith byw lle y gallech chi roi cynnig ar greu rhywbeth, a bydd y bore coffi […]

Enwebwch grŵp a aeth yr ail filltir i ennill

Rydyn ni’n defnyddio cystadleuaeth i ddod o hyd i grwpiau a aeth yr ail filltir yn ystod y pandemig. Bydd y grŵp neu sefydliad cymunedol sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau’n derbyn £1000, gyda’r ail le’n derbyn £500 a’r […]

Tri cyfle swydd gennym

Dyma gyfleoedd unigryw am dair rôl barhaol o fewn Tîm Cyngor Cymunedol Interlink RCT – cefnogi pobl ifanc, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf. Bydd y rolau hyn yn canolbwyntio ar gyfranogiad, cyngor a chefnogaeth, gweithio […]

RhCT Di-garbon

Dyddiad: 2pm i 4.30pm 28/04/22. Lleoliad: Cynon Linc, Aberdare. Darganfod sut basai RhCT di-garbon yn edrych fel. Hefyd, byddwn yn trafod sut i gydweithio er mwyn cyflawni newid gan ddod o hyd datrysiadau i rwystron. Mae’r gweithdy yn gyfle i […]

Digwyddiad Ynghylch Cwrdd â Chyllidwyr, a Newid Hinsawdd

10am i 12.30pm 31.03.22. Cwrddwch â chyllidwyr er mwyn dadlau sut i gyflawni eich prosiectau. Bydd mentoriaid cyfoedion yna sydd â phrofiad personol o sicrhau nawdd ar gyfer prosiectau cymunedol er mwyn rhoi’r gobaith gorau o sicrhau nawdd i chi […]

Mwy o gyfleoedd i wifoddoli yn Gymraeg

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i RhCT yn 2024. Dros y ddwy flwydd nesaf, bydd llawer o gyfleoedd i wirfoddoli yn y gymuned, ac ar y llwyfan cenedlaethol yn ystod yr ŵyl ei hun. Mae Betsan Moses, Prif Weithredwr yr […]

Micro-grantiau i ailddechrau gweithgareddau cymunedol

Bob chwarter, rydyn ni’n cynnig micro-grantiau o £250 i gefnogi sefydliadau a arweinir gan wirfoddolwyr i dalu am gostau ychwanegol agor gweithgareddau cymunedol Fe allai hyn gynnwys eitemau fel PPE a chostau eraill a allai ddod arnoch. I holi am […]