Cymunedau cysylltiedig, dyfeisgar, cynaliadwy.

Darparu cyngor cymunedol, hybu llesiant a gwirfoddoli, a chefnogi pobl a sefydliadau i gysylltu a chydweithio’n well gyda’i gilydd.

Dod yn aelod

Amdanom ni

 

Yn Interlink Rhondda Cynon Taf, rydyn ni’n elusen a arweinir gan ein haelodau. Mae ein ffocws ar greu cymunedau cysylltiedig, dyfeisgar a chynaliadwy ble bydd pobl yn datblygu ymddiriedaeth, parch a dealltwriaeth, yn mwynhau iechyd da, ac yn cael mynediad i’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw. Drwy annog pobl a chymunedau i gydnabod a gweithio gyda’r asedau sydd gan y gymuned yn barod – fel ei phobl, adeiladau a thir – gall cymunedau weithredu ar y pethau sy’n wirioneddol bwysig.  

 

Ein prif feysydd gweithio yw: 

  • Cyngor cymunedol – cefnogi grwpiau â gwybodaeth, rhwydweithio, cefnogi cyfoed, hyfforddi, digwyddiadau a chyllid.
  • Gwirfoddoli – cefnogi gwirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddol.
  • Llesiant – cefnogi pobl i wella’u hiechyd a’u llesiant drwy gyfrwng gweithgareddau cymunedol a gwasanaethau lleol.
  • Gweithio ar y Cyd – cefnogi cysylltiadau â phartneriaid sector cyhoeddus i werthfawrogi, datblygu a buddsoddi mewn gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol ataliol. 

Dysgu mwy am ein sefydliad

Cyngor i unigolion

Cyngor i unigolion

Cyngor ar gyfer grwpiau

Cyngor ar gyfer grwpiau

Diweddariadau oddi wrth ein sefydliad:

Newyddion

SWYDD WAG: Swyddog Marchnatat a Chyfathrebu

Arweiniwch ar farchnata Interlink RCT a chyfathrebu â’n 650 o aelodau. Gwnewch gais os ydych chi’n teimlo angerdd dros weithio law yn llaw â chymunedau, os ydych chi’n greadigol, ac os oes gennych chi brofiad ym maes hybu a chyfathrebu.  […]

SWYDD WAG: Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth A Chynhwysiant (Diwrnod yr wythnos)

Teitl y swydd: Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Cyflog: £6,967 (£34,834 pro-rata) Oriau: 7.4 awr Lleoliad: Rhondda Cynon Taf (RCT)   Mae Interlink RCT yn gyflogwr eithriadol, gydag amgylchedd gweithio cadarnhaol, ble rhoddir gwerth ar lesiant pawb yn ein Tîm. […]

Cynllun Grant y Trydydd Sector (Gofal Dementia)

Grantiau Bach: Mae grantiau o hyd at £150,000 y flwyddyn am gyfnod dosbarthu o 2 flynedd ar gael ar gyfer prosiectau dan arweiniad grwpiau/sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio ym, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu […]

Digwyddiadau

Gweminar: Mesur eich Effaith

Dyddiad: 1.30pm i 4.30pm 5/10/22. Nodau Cewch eich galluogi i fonitro a gwerthuso prosiectau a rhaglenni, a mesur effaith. Cynnwys Dysgwch sut i weithredu proses sydd cynnwys cynllunio, asesu, ac adolygu, ac esboniwch y gwahaniaeth rhwng canlyniadau ac effaith. Bydd […]

Cewch grantiau a chyngor ynghylch effeithiolrwydd ynni

Gweminar: ‘Cyngor ynghylch Effeithiolrwydd Ynni’. Dyddiad: 9.30 i 11.30am Dydd Iau 1/09/22. Ymunwch ag ein trafodaeth ynghylch sut gall grwpiau lleol a sefydliadau cynghori paratoi ar gyfer biliau ynni mwy yn ystod y gaeaf hwn. Oherwydd biliau ynni sydd codi, […]

Gwirfoddoli i Weithredu ar Newid Hinsawdd, Digwyddiad Theori Newid

Dyddiad: 9.30am tan 1pm 20/07/22. Lleoliad: Canolfan Gynadledda, Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, Pontypridd. CF37 1DL. Yn y digwyddiad hwn, gallwch wella cynlluniau ar gyfer swyddi i wirfoddolwyr sy’n taclo newid hinsawdd yn lleol. Byddwch chi’n rhoi ffurf ar sut […]

Bwletinau

Cofrestru i dderbyn bwletinau e-bostMae 'bwletin' ydy e-bost rheolaidd o wybodaeth. Dewis yr opsiynau sydd addas i ti.